תקנון האתר ותנאי שימוש אתר אנגלמן ובניו סוכנות לביטוח

תקנון האתר

אתר זה מופעל על ידי אנגלמן ובניו סוכניות לביטוח (1999) בע"מ ומצוי בבעלותה (להלן "האתר" ו- "אנו"). השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו.

תנאי שימוש באתר אנגלמן ובניו סוכנות לביטוח

אתר זה מופעל על ידי אנגלמן ובניו סוכניות לביטוח (1999) בע"מ ומצוי בבעלותה (להלן "האתר" ו- "אנו").
השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר, ולצאת ממנו. 

שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אנא אל תשתמש/י באתר זה. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, בהתאם לשיקול דעתנו. אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיועלה לאתר על ידי צדדים שלישיים, ככל שתתקיים אפשרות כזו באתר. איננו מבטיחים לשמור תכנים כלשהם המצויים בשעה זו באתר.

כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. 

הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה. 

הביטוי "אנגלמן ובניו" והלוגו הנלווה לו, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. 

אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו. הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. 

אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו נטול טעויות. המידע המופיע באתר הוא כללי ונועד לצרכי התרשמות בלבד

אין להסתמך על התכנים שבאתר לצרכים משפטייםכלכלייםביטוחיים או משפחתייםוהוא אינו מהווה התייעצות עם סוכן ביטוח או  תחליף להתייעצות כזו

אין באמור באתר כדי ללמד על פוליסות הביטוח המוצעות על ידנו או כדי לגבור על כל מידע שימסר לך על ידנו במסגרת פעילות לקוח – סוכנות ביטוח או במסגרת פוליסות הביטוח ויתר המסמכים הכרוכים בפעילות זו.

ככל שישובץ באתר קישור אל אתרי אינטרנט אחרים, יובהר, כי אין לנו כל אחריות לגבי המופיע והמתרחש באתרים אלו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או שיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. 

מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור. 

בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על סך עמלת הסוכן במסגרת ביטוח שרכשת בעקבות ביקור באתר. את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית שירות או מוצר במסגרתו או שימוש בהם.

אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/בידקי את התנאים באופן מתמיד. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז. 

כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

דילוג לתוכן